Analyse av parasitter i vann - giardia og cryptosporidium

LabTjenester tilbyr analyse av parasittene giardia og cryptosporidium. Du kan levere både vannprøve eller ferdig filtrert prøve. Vi tarimot prøver fra hele landet og har gode løsninger for sending av filter og retur til laboratoriet.

To alternativer for prøveuttak

 1. 10-20 liter vann (råvann/nettvann) leveres til analyse
 2. Kunde filtrer vannet på sitt anelgg og leverer filter til analyse

Levering/sending av prøve til laboratoriet

 • Avtal prøveinnlevering med laboratoriet så tidelig som mulig
 • Send/lever prøven så raskt som mulig til laboratoriet etter prøveuttak 
 • Filter må holdes fuktig fra prøveuttak til det leveres laboratoriet (tips: Tilsett litt av prøvevannet sammen med filteret i en pose eller plastboks
 • Adresser (post og levering): /leveringogsendingavprover
 • Sammen med prøvene legges det ved et bestillingsskjema

Laboratoriet analyserer Giardia og Cryptosporidium på tirsdag eller onsdag. Prøveinnlevering for parasitter må alltid avtales på forhånd, ring mikrobiologisk avdeling på telefon 72 54 10 53 for å avtale prøveinnlevering. Beredskapsprøver analyseres etter avtale med laboratoriet. 

Kontakt oss for Giardia og cryptosporidium analyse: 72 54 10 30, post@labtjenester.no

Filtrering av prøve hos vannverket og prøvemengde

For filtrering av vannet trenger du blandt annet vannmåler og trykkmåler. For vannuttak etter fastmontert utstyr i vannverk anbefales filtrering av 100 liter behandlet vann og 50 liter råvann. Vi sender filterhus m/filter, dere filtrer prøven og returnerer filtret i filterhuset. Alternativt kan kun filteret sendes i egen emballasje.

Råvann bør ikke overstige 20 liter. Vurder turbiditeten, er det veldig grumsete kan dette forstyrre analysen og gi usikkerhet i analyseresultatet.

Analysemetode: US EPA Method 1623

 • Parasittene filtreres ut av en prøve på 10-20 liter eller vannet filtreres på vannverket
 • Vidre gjennomføres det en immunologisk seperasjon ved hjelp av paramagnetiske kuler koblet til monoklonale antistoff mot disse parasittene
 • Deretter farges praparatet før det undersøkes ved fluorescensmikroskopi
 • Resultat oppgis som antall pr. prøvevolum
 • Påvises parasitter (Giardia eller Cryptosporidium) varsles oppdragsgiver pr. telefon
 • Minimum analysetid er 48 timer

Kvalitet

Laboratoriet er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025. For å kvalitetssikre parasittanalyser deltar underleverandør i sammenlignende laboratorieprøving (også kalt ringtester).

Ved sammenlignende laboratorieprøving får laboratoriet tilsendt prøvemateriale med kjent innhold, deltakerne i testen analyserer prøvene etter egne rutiner og får svar på om resultatet av analysen er innenfor gitte toleransegrenser. Sammenlignende laboratorieprøveing er en kontroll på det enkelte laboratoriets analysekvalitet.