Analyse av parasitter i vann - giardia og cryptosporidium

LabTjenester tilbyr analyse av parasittene giardia og cryptosporidium. Du kan levere både vannprøve eller ferdig filtrert prøve. Vi tarimot prøver fra hele landet og har gode løsninger for sending av filter og prøver.

Analysemetode: US EPA Method 1623

  • Parasittene filtreres ut av en prøve på 10-20 liter eller vannet filtreres på vannverket.
  • Vidre gjennomføres det en immunologisk seperasjon ved hjelp av paramagnetiske kuler koblet til monoklonale antistoff mot disse parasittene.
  • Deretter farges praparatet før det undersøkes ved fluorescensmikroskopi.

Det er to alternative opplegg for prøveuttak

  1. 10-20 liter vann (råvann/nettvann) sendes i plastdunk til analyse.
  2. Vannverket anskaffer utstyr for filtrering det er bl.a. nødvendig med vannmåler og trykkmåler. For vannuttak etter fastmontert utstyr i vannverk anbefales filtrering av 100 liter behandlet vann og 50 liter råvann. Vi sender filterhus m/filter til de som vil ha analyse. Filterhuset m/filteret returneres til oss. Alternativt kan kun filteret sendes i egnet emballasje.

Råvann bør ikke overstige 20 liter. Vurder turbiditeten, er det veldig grumsete kan dette forstyrre analysen og gi usikkerhet i analyseresultatet.

Analysetid

Minimum analysetid 48 timer. Ved positivt resultat (Giardia eller Cryptosporidium påvises) varsles oppdragsgiver umiddelbart.

Forsendelse av prøve

Prøvene sendes ekspress over natten eller levers til vår underleverandør: Trondheim kommune Analysesenteret, Landbruksveien 5, 7047 Trondheim. Ved levering/forsendelse av prøver legges det ved et følgeskjema.

Ved innsending av filter, husk at dette må holdes fuktig under transporten. Tilsett litt av prøvevannet sammen med filteret i en zip-lockpose og legg dette i en plastboks.

Send/lever prøven så raskt som mulig til laboratoriet etter prøveuttak. 

Rutineprøver levers/sendes tirsdag eller onsdag. Beredskapsprøver analyseres etter avtale med laboratoriet.Gi beskjed ved prøveinnlevering om det er hasteprøver. Hasteprøver igangsettes samme dag.

Kvalitet

Vår underleverandør er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025. For å kvalitetssikre parasittanalyser deltar underleverandør i sammenlignende laboratorieprøving (også kalt ringtester).

Ved sammenlignende laboratorieprøving får laboratoriet tilsendt prøvemateriale med kjent innhold, deltakerne i testen analyserer prøvene etter egne rutiner og får svar på om resultatet av analysen er innenfor gitte toleransegrenser. Sammenlignende laboratorieprøveing er en kontroll på det enkelte laboratoriets analysekvalitet. For et akkreditert laboratorium er slike prøver obligatoriske.