Elementanalyser på ICP-MS, analyse av metaller

Vi tilbyr elementanalyser på ICP-MS (Induktiv koblet plasma-Massespektrometri). Vi kan analysere et stort antall av grunnstoffene simultant, med meget lave deteksjonsgrenser.

analyse av metaller på icpms

Analyse på ICP-MS egner seg spesielt godt når du ønsker å undersøke mange elementer for å gi en karakteristikk av for eksempel:

 • Renvann/drikkevann
 • Vassdragsovervåkning
 • Avløpsvann/sigevann
 • Slam
 • Mat og dyrefor

Prøvemengde, minimum

 • Renvann/drikkevann: 50ml
 • Vassdragsovervåkning: 100ml
 • Sigevann/avløpsvann: 100ml
 • Slam: 100g
 • Mat og dyrefor: 200g

Prøveemballasje/prøvebeholder

Prøve has i plastbeholder som ikke kan forurense prøven eller bidra til at prøvens egenskaper endres. Kontakt gjerne kjemsik avdeling for veiledning, eventuelt forsendelse av prøvebeholder.

Oppbevaring og levering/sending av prøve

Prøve oppbevares mørkt og kjølig før levering/sending til laboratoriet. For mat og dyrefor kan prøven med fordel fryses ned hvis prøven ikke sendes/leveres umiddelbart etter uttak.

Prøver transporteres/sendes i kjølebag/isoporkasse, husk å legge ved fryst kjøleelement. Levering/sending av prøver til laboratoreiet

Kvantifiseringsgrenser

For de vanligste tungmetallene:

 • Kadmium (Cd): 0,005 µg/L
 • Bly (Pb), Kobolt (Co):  0,01 µg/L
 • Nikkel (Ni), Kobber (Cu), Sink (Zn), Molybden (Mo),Selen (Se), Krom (Cr), Mangan (Mn): 0,1 µg/L.

Alkalimetallene:

 • Magnesium (Mg): 1,0 µg/L,
 • Natrium (Na):10 µg/L,
 • Kalium (K) og Kalsium (Ca): 30 µg/L.

Vi tilbyr også bestemmelser av mange andre grunnstoffer. Bare spør oss!

Metodens prinsipper (NS-ISO-EN 17294-1)

Prøvene i tåkeform v/ 2°C, ioniseres i et Argon-plasma (temperatur 8000-10000K) og ledes som en fokusert  ionestråle  inn i en høyvakuum kvadropol hvor det brukes en kombinasjon av like/vekselspenning for å skille massene(elementene) på masse/ladningsforhold. Ved å variere spenningene kan kvadropolen sveipe over hele masseområdet fra 2 -260 amu. Enkeltmassene sendes inn til deteksjon i en elektronmultiplikator detektor (EM) .

Instrumentet er utstyrt med et avansert system for kontroll og fjerning av forstyrrende polyatomer og spektrale interferenser.

Måleusikkerhet

For vanlige vannprøver er måleusikkerheten typisk 7 % eller lavere for de fleste elementene.

Kontakt oss om analyse av metaller: 72 54 10 30 / post@labtjenester.no