Elementanalyser på ICP-MS, analyse av metaller

Vi tilbyr elementanalyser på ICP-MS (Induktiv koblet plasma-Massespektrometri). Vi kan analysere et stort antall av grunnstoffene simultant, med meget lave deteksjonsgrenser.

analyse av metaller på icpms

Analyse på ICP-MS egner seg spesielt godt når du ønsker å undersøke mange elementer for å gi en karakteristikk av for eksempel:

 • Renvann/drikkevann
 • Vassdragsovervåkning
 • Avløpsvann/sigevann
 • Slam
 • Mat og dyrefor

Metodens prinsipper (NS-ISO-EN 17294-1)

Prøvene i tåkeform v/ 2°C, ioniseres i et Argon-plasma (temperatur 8000-10000K) og ledes som en fokusert  ionestråle  inn i en høyvakuum kvadropol hvor det brukes en kombinasjon av like/vekselspenning for å skille massene(elementene) på masse/ladningsforhold. Ved å variere spenningene kan kvadropolen sveipe over hele masseområdet fra 2 -260 amu. Enkeltmassene sendes inn til deteksjon i en elektronmultiplikator detektor (EM) .

Instrumentet er utstyrt med et avansert system for kontroll og fjerning av forstyrrende polyatomer og spektrale interferenser.

Kvantifiseringsgrenser

For de vanligste tungmetallene:

 • Kadmium (Cd): 0,005 µg/L
 • Bly (Pb), Kobolt (Co):  0,01 µg/L
 • Nikkel (Ni), Kobber (Cu), Sink (Zn), Molybden (Mo),Selen (Se), Krom (Cr), Mangan (Mn): 0,1 µg/L.

Alkalimetallene:

 • Magnesium (Mg): 1,0 µg/L,
 • Natrium (Na):10 µg/L,
 • Kalium (K) og Kalsium (Ca): 30 µg/L.

Vi tilbyr også bestemmelser av mange andre grunnstoffer. Spør kjemisk aveling!

Måleusikkerhet

For vanlige vannprøver er måleusikkerheten typisk 7 % eller lavere for de fleste elementene.

Prøvemengde, minimum

 • Renvann/drikkevann: 50ml
 • Vassdragsovervåkning: 100ml
 • Sigevann/avløpsvann: 100ml
 • Slam: 100g
 • Mat og dyrefor: 200g

Prøveemballasje/prøvebeholder

Prøve has i plastbeholder som ikke kan forurense prøven eller bidra til at prøvens egenskaper endres. Kontakt gjerne kjemsik avdeling for veiledning, eventuelt forsendelse av prøvebeholder.

Oppbevaring og forsendelse av prøve

Prøve oppbevares mørkt og kjølig før levering/forsendelse til laboratoriet. For mat og dyrefor kan prøven med fordel fryses ned hvis prøven ikke sendes/leveres umiddelbart etter uttak.

Prøver transporteres/sendes i kjølebag/isoporkasse, husk å legge ved fryst kjøleelement. Levering/sending av prøver til laboratoreiet