Listeria belastning

Listeria belastningsstudie er et holdbarhetsstudie der man angir vekstpotensiale til Listeria monocytogenes i et spiseklart produkt.

Analysesenteret 20180306 030

 Vi tilbyr to typer Listeria belastingsstudier

  1. Forenklet Listeria belastning
    Her utføres litteratursøk, vurdering av produkt og rapportering. Forsøket avsluttes dersom det konkluderes med at praktisk forsøk ikke er nødvendig.

  2. Fullstendig Listera belastning
    Her utføres litteratursøk, vurdering av produkt, praktisk forsøk og rapportering.

Regelverk

I forordningen (EF) 2073/2005 er det satt grenseverdier for Listeria monocytogenes i spiseklare næringsmidler. De er delt inn i 3 kategorier:

  1. Næringsmidler beregnet på spedbarn og næringsmidler til medisinsk formål
  2. Næringsmidler hvor Listeria monocytogenes kan vokse
  3. Næringsmidler hvor Listeria monocytogenes ikke kan vokse

Det er krav til at virksomheter som produserer, selger, distribuerer og serverer spiseferdige næringsmidler vurderer sine produkter i henhold til kriteriene til Listeria monocytogenes, og hvilken kategori produktene skal plasseres i. For næringsmidler hvor L. monocytogenes kan vokse (kategori 1 og 2) skal virksomheter vurdere om produktet ikke overskrider grenseverdien på 100 cfu/g i holdbarhetstiden.

Praktisk forsøk

Studiet går ut på å pode en kjent mengde L. monocytogenes i produktet. Deretter lagres produktet under temperaturforhold som tilsvarer lagringsforholdene hos produsent, i distribusjon og hos forbruker. Lagringen skal skje ved så realistiske forhold som mulig, da dette skal være verst tenkelig tilfelle. Veksten av L. monocytogenes måles og beregnes underveis.

Vekstpotensiale forteller oss hvor hurtig bakterien L. monocytogenes vokser i et produkt under lagring. Når produsenten vet vekstpotensialet så vet også produsenten hvor mange listeriabakterier det kan være produksjonsdagen og samtidig ovehode grensa på 100 cfu/gram ved siste holdbarhetsdag.

Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes er en patogen bakterie som kan forårsake alvorlig sykdom (listeriose). Det er en sjelden, men alvorlig sykdom med høy dødelighet. Gravide og personer med nedsatt immunforsvar (eldre personer, AIDS -syke, diabetikere, kreftsyke med mer) er spesielt utsatte.

Listeria monocytogenes finnes overalt i naturen. Den kan vokse aerobt og anaerobt (med og uten luft), men trives best med lite luft, og kan dermed vokse i vakuumpakkede næringsmidler. Listeria vokser godt ved kjøleskapstemperatur og oppformering kan skje under kjølelagring av produkter. Næringsmidler som er bearbeidet, har lang holdbarhetstid og ikke trenger varmebehandling før konsum, er aktuelle smittekilder.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om listeria belastningsstudie