Du er her:  Forside  ›  Våre analyser  ›  Analyse av Legionella

Analyse av Legionella

LabTjenester tilbyr analyse av legionella, både dyrkningsmetode og PCR. Akkreditert analyse av vann- og svaberprøver.

LabTjenester tilbyr

 • Analyse av legionella og kimtall
 • En gjennomgang av lokaler og utstyr for å finne ev. risikoområder og kilder for vekst av Legionella
 • Oppsett av prøveplan, foreta prøvetakingen, analysere prøvene og tolke resultatene
 • Bistand ved mistanke og ved utbrudd av Legionella, behjelpelig med råd og veiledning om strakstiltak
 • Akkrediterte analyser av Legionella i både vann- og miljøprøver

LabTjenester tilbyr to metoder for analyse av Legionella

1. PCR-metoden

 • Raskt svar, 8-24 timer.
 • Kan påvise lave konsentrasjoner av legionellabakterier i en prøve.
 • Under utbrudd kan mulige smittekilder raskt påvises/avkreftes.
 • Nyttig ved kontroll om rengjøring og desinfeksjon av et anlegg har vært effektivt. Det anbefales å ta flere prøver i en periode for å se variasjoner i anlegget.
 • PCR kan ikke gi fullstendig informasjon om hvilken serogruppe legionellabakteriene tilhører.
 • Metoden kan ikke brukes alene ved smitteoppsporing.
 • Analyserer Legionella på PCR gis svarene som GU (genomiske enheter). Teoretisk tilsvarer 1 GU arvematerialet fra 1 bakterie (levende eller død).
 • PCR-teknikken identifiserer DNA fra både levende, ikke dyrkbare og døde bakterier i en prøven. Antall Legionellabakterier som påvises ved PCR vil derfor ligge noe over hva resultatet ville ha vært ved dyrkning. 

2. Dyrkingsmetoden ISO 11731-2

 • Analysetid: 3-10 dager, kan ta inntil 12 dager å bekrefte resultat.
 • Metoden gjør det mulig å identifisere spesifikt legionella art/serotype. Dette er nødvendig i en utbruddsituasjon for å kunne sammenligne legionellabakterier isolert fra pasient og smittekilde.
 • Ved dyrkning gis svar som antall kolonidannende enheter pr. liter (cfu/liter). Ved dyrkningsmetoden vil bare dyrkbare bakterier påvises. 

Analyse av Legionella - hvor ta prøver og av hva?

 • Nærmest mulig områder der den tekniske og prosessmessige gjennomgangen indikerer at vekstbetingelsene for legionellabakterier kan være til stede.
 • Prøvene skal tas av væske nedstrøms fra de utsatte områdene og om mulig av biofilm på rørvegger/andre flater.
 • Eksempel på prøvesteder er dusjer som sjelden brukes, blindrør.

Analyse av Legionella - hvor ofte ta prøve?

For å få et best mulig representativt bilde av de mikrobiologiske forholdene, bør det tas minst månedlige prøver i ett år. Prøvene bør tas i perioder da det kan forventes at vekstforholdene er eller har vært gunstigst. Senere kan hyppigheten reduseres ut i fra prøveresultatene. Vurder anlegget videre i forhold til risiko for oppvekst. Se i veilederen fra Folkehelseinstituttet ”Forebygging av legionellasmitte - en veiledning”

Analyseres for

Prøven anlayseres for både Legionella spp og kimtall 36°C.

Grenseverdier for Legionella

Anbefalte temperaturer

Minst 70°C i breder/varmtvannsbeholder og minst 60°C på vannprøvepunktet etter 1 minutts tapping.

Prøvetakingsutstyr for legionella

 • Sterile vannflasker
 • Svaber

Prøveinnlevering

Prøver sendes (bedriftspakke, dør til dør, ekspress) eller leveres direkte til underleverandør: Trondheim kommune Analysesenteret, Landbruksveien 5, 7047 Trondheim.

Prøveinnlevering: Mandag-torsdag, kl 08.00-12.00. Ellers etter avtale.

Analysemetodenes prinsipper

PCR (Polymerase Chain Reaction)

Vannprøven blir filtrert og filteret med legionellabakterier blir brukt videre i analysen. Her blir DNA-materiale (arvematerialet) splittet og kopiert ved hjelp av reagenser og til slutt analysert i en PCR-maskin. Resultatet angis som påvist/ikke påvist legionella eller antall GU (genomiske enheter) pr. liter. Både levende bakterier og døde med intakt arvemateriale detekteres.

Dyrkningsmetoden

Vannprøven blir filtrert og legionellabakteriene blir igjen på filteret som legges på en dyrkningsagar for legionella. Prøven dyrkes i et inkubatorskap ved 37°C. Prøven leses av jevnlig og etter 10 dager avsluttes analysen ved negativt resultat. Positive prøver serotypes og kan ved vår test deles i følgende tre grupper: Legionella pneumophila serotype 1, Legionella pneumophila serotype 2-14 og Legionella spp.

LabTjenester er også behjelpelig med prøvetaking og transport av prøven til laboratoriet. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Vurdering av analyseresultater for Legionella og kimtall

Legionella

Hvis det påvises legionellabakterier i 30%  eller mer i en prøveomgang er anlegget helt klart legionellainfisert.

Ved lavere prosentandel må forholdet mellom prosentandel og tallverdiene fra enkeltprøvene vurderes sammen med teknisk og prosessmessige forhold.

Dersom det påvises Legionella pneumophila serotype 1, som er den typen som er ansett å være blant de mest sykdomsfrekallende variantene, er det mer presserende å gjennomføre tiltak enn om det påvises Legionella spp i små mengder.

Kimtall 36°C

Generelt kan en si at høye kimtall (bakterier og mikrosopp) er et tegn på høy bakteriologisk aktivitet i vannet og dermed mulighet for at biofilm er under utvikling eller har etablert seg. Dette kan være med på at legionellabakterier kan etablere seg.

Ved jevnlig prøvetaking kan man følge utviklingen av det generelle bakterienivået og dermed få en indikasjon på om det kan foregå en biofilmutvikling i anlegget, eller om rengjørings- og desinfeksjonsprosedyrer fungerer.

Det er ingen direkte sammenheng mellom høye kimtall og forekomst av legionellabakterier.

Mer informasjon: Forebygging av legionellasmitte – en veiledning (4. utgave 2015), Folkehelseinstituttet.

Veileder Vannrapport 123, 2015. ISSN (elektronisk): 1503-2167. Tilgjengelig på www.fhi.no

https://www.fhi.no/publ/2015/forebygging-av-legionellasmitte---e/?pid=239&trg=Content_6503&Main_6157=6246:0:25,5498&MainContent_6246=6503:0:25,5508&Content_6503=6259:117217:25,5508:0:6250:1:::0:0

Kilde:  Vannrapport nr 123  4.utgave: Forebygging av legionellasmitte en veiledning