Antibiotikaresistente E.coli (Presumptiv ESBL/AmpC-produserende E.coli)

Vi tilbyr analyse av antibiotika resistente E. coli (Presumptiv ESBL/AmpC-produserende E.coli).

mikroskopiering analysesenteret akkreditert laboratorium mikrobiologi

Forkortelsen ESBL står for extended spectrum betalactamase. Bakteriene som produserer dette har resistensmekanismer som hemmer effekten av de vanligste antibiotikatypene. Foreløpig er det spesielt gramnegative tarmbakterier som kan produsere ESBL. Tilstedeværelsen av ESBL/AmpC produserende bakterier er voksende hos både mennesker og dyr. Smitte fra matvarer kan også forekomme og god kjøkken- og håndhygiene er derfor viktig.

Prøveuttak og prøvemengde

  • Ved analyse er det nødvendig med en prøvemengde på minst 100 gram prøve
  • Det er viktig at prøven som tas ut på best mulig måte representerer produktet som skal undersøkes
  • Ta ut prøven på en måte som ikke tilfører bakterier fra andre kilder

Oppbevaring og levering/sending av prøve

  • Prøven må være ankommet laboratoriet innen 24 timer etter uttak
  • Det er viktig at prøven oppbevares kjølig (2-8 °C) under lagring og transport/sending til laboratoriet
  • Legg ved fryst kjøleelement

Analysetid

  • Analysetiden vil variere avhengig av om veksten må verifiseres videre
  • For prøver uten typisk vekst vil svartiden være 2 dager fra prøven settes opp
  • For prøver der veksten må verifiseres videre kan dette ta inntil en uke

Metodens prinsipper

Ved kvalitativ analyse oppformeres prøven først i bufret peptonvann. Deretter strykes prøven ut på MacConkey agar med 1 mg/L cefotaxim. Ved mistanke om presumptiv ESBL/AmpC produserende E.coli gjennomføres det tester for å bekrefte/avkrefte at det er en E.coli, samt kontroll av at den vokser opp på nytt på MacConkey agar med cefotaxim. Deteksjonsgrense: 1.

Ved kvantitativ analyse strykes kjent prøvemengde direkte ut på MacConkey agar med 1 mg/L cefotaxim. Mistenkelige kolonier telles og verifiseres på samme måte som ved kvalitativ metode. Deteksjonsgrense kjøtt: <10.

For mer informasjon om analysen, ESBL, betingelser, svartid, tilbud mm. kontakt oss gjerne på tlf 72 54 10 30 eller send en e-post til post@labtjenester.no