PAH (Polyaromatiske hydrokarboner)

Vi tilbyr analyse av PAH i drikkevann.

analyse av pah i bygningsavfall, sigevann, deponi

Stoffgruppen PAH består av mange forskjellige forbindelser. Noen er giftige, arvestoffskadelige eller kreftfremkallende. PAH dannes ved all ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Vedfyring og aluminiumsindustrien er de største kildene til utslipp av PAH.

  • Dannes i hovedsak ved ufullstendig forbrenning av biologisk materiale.
  • Svært vanlige i natur og miljø.
  • Temperaturen på forbrenningen bestemmer sammensetningen av type PAH’er.
  • Stammer også fra naturlige kilder som geologisk omdannet organisk materiale, for eksempel olje og kull.

Beskrivelse av analysemetode

  • NS-ISO 28540:2011, NS-ISO 5667-3:2012
  • Kvantitativ bestemmelse av 16 av de mest aktuelle forbindelsene  som har tilknyttet maksimumskrav i forhold til forekomst i miljøet.
  • Instrumentering: Gasskromatografi etterfulgt av identifikasjon i et  massespektrometer (GC-MS).
  • Kvantifiseringsgrense 0,01µg/l for drikkevannsprøver.
  • Måleusikkerheten for de fleste av de 16 ulike PAHene ligger i området 15 -40% av måleverdiene.

Prøvemengde

Vannprøver: 1 liter

Prøveemballasje/prøvebeholder

Vi er behjelpelig med rett type prøvebeholdere, dette kan bestilles eller hentes hos oss.

Oppbevaring og forsendelse av prøve

Prøve oppbevares mørkt og kjølig før levering/forsendelse til laboratoriet. Levering/sending av prøver til laboratoreiet