Næringssalter i vann

Vi tilbyr analyser av nitrogen- og fosforparametre.

analyse av nitrogen og fosfor

Hvorfor analysere næringssalter?

Begrepet eutrofiering/gjødsling er vanlig å bruke om virkningen av nitrogen- og fosfortilførsel til en vannforekomst. Dette er beskrivelse av vekst av planteplankton, fastsittende alger, moser og høyere planter, og utvikling av uønsket vannkvalitet.

Analysene gir verdifull informasjon for å kartlegge og karakterisere vannforekomsters forurensningsgrad, kvalitetstilstand og hvilke bruksformer vannet er egnet til. Overvåkingsprogrammer i denne forbindelse strekker seg over hele vekstsesonger, mai til september, men enkeltprøver gir også god informasjon om tilstanden til en vannforekomst (bekk, elv, innsjø) og  kan indikere utslipp/tilsig  av forurenset vann til for eksempel en drikkevannskilde.

Fosforinnholdet i en vannforekomst er bestemmende for vekstpotensialet til biomassen. Selv meget små endringer i fosforinnholdet (noen få mikrogram/liter) indikerer endringer i menneskelig aktivitet og tilførsel av forurensning til en vannforekomst.

Analysemetoder

Total nitrogen

  • Bestemmes i henhold til NS 4743 og NS-ISO 13395
  • Luftsegmentert flyt analyse (SFA), autoanalysator.
  • Bestemmelsesgrense: 40 µg N/L.
  • Måleusikkerhet: I området 40-400 µg N/L: ±40 µg N/L, ±15% av måleverdien for høyere konsentrasjoner

Total fosfor

  • Bestemmes i henhold til NS-EN ISO 15681-2
  • Luftsegmentert flyt analyse på en autoanalysator
  • Bestemmelsesgrensen er her 2 µg P/L    
  • Måleusikkerheten: ±2µg/L i måleområdet 2-10 µg P/L, og ±15% av måleverdien for høyere konsentrasjoner

Rapportering

Det kan også bestilles en kommentar og vurdering av analyseresultatene og hva de kan gi deg av informasjon.

Prøvemengde

For analyse av både fosfor og nitrogenparametre kreves vanligvis ½ liter prøve.

Prøveemballasje/prøvebeholder

Laboratoriet er behjelpelig med rett type prøvebeholdere, som kan bestilles eller utleveres hos oss.

Oppbevaring og forsendelse av prøve

Prøve oppbevares mørkt og kjølig før levering/forsendelse til laboratoriet. Prøver transporteres/sendes i kjølebag/isoporkasse, husk å legge ved fryst kjøleelement. Levering/sending av prøver til laboratoreiet