Analyse av avløpsvann fra betongvirksomheter

Vi tilbyr analyse av avløpsvann fra produsenter av fabrikkbetong og betongelementer.

analyse av tungmetaller i prøver av avløpsvann

Produsenter må dokumentere at renseløsningen fungerer ved jevnlige målinger før og etter rensing. Dette måleprogrammet vil være en del av bedriftens internkontrollsystem.

Vi tilbyr analyse av de parametrene som Miljødirektoratet anbefaler:

  • Suspendert stoff (partikler)
  • Bly, kadmium, nikkel, krom og kvikksølv

Produsenter av fabrikkbetong og betongelementer er underlagt en rekke miljøkrav, se informasjon fra miljødirektoratet: http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/August-2016/Miljokrav-for-betongvirksomheter/