Du er her:  Forside  ›  Våre analyser  ›  Analyse av bygningsavfall

Analyse av bygningsavfall

Vi tilbyr analyse av bygningsavfall for bl.a. tungmetaller, PCB, bromerte flammehemmere, TOC (totalt organisk karbon)og utlekkingstest.

Avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet består av store mengder farlig avfall. Feil håndtering av dette avfallet kan være en kilde til forurensning fordi avfallet inneholder miljøgifter.

Analyse av bygningsavfall

 • PCB (Polyklorerte Bifenyeler) i fugemasse
 • PCB i olje
 • PCB i betong
 • Asbest, kvalitativ i materiale
 • Asbest, støv på tapeprøve
 • Ftalater
 • Total hydrokarboner
 • TOC (Totalt organisk karbon)
 • Tungmetaller
 • Bromerte flammehemmere
 • Utlekkingstest (kolonnetest og ristetest)

Vi tilbyr også andre analyser en dem som er oppgitt, bare spør oss!

Regelverket stiller krav til laboratoriet

"Prøvetaking og testing av avfallet skal utføres av uavhengige og kvalifiserte personer ved institusjoner med nødvendig kompetanse. Laboratoriene skal ha dokumentert et effektivt kvalitetssikringssystem gjennom en akkreditering eller tilsvarende. [...] (Avfallsforskriften, kapittel 9, vedlegg II, 3.)"

Leverer du prøver til oss får du analysert prøvene på et akkreditert laboratorium!

Bygningsavfall, vet du hva det inneholder?

Avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet består av store mengder farlig avfall. Feil håndtering av dette avfallet kan være en kilde til forurensning fordi avfallet inneholder miljøgifter.

Byggevarer kan inneholde farlige stoffer

Eksempler på produkter som omsettes i dag og som kan inneholde miljøgifter:

 • Bygningsplater: Kan inneholde oktyl- og nonylfenoler, bromerte flammehemmere, ftalater (DEHP) samt pigmenter og tilsetningsstoffer basert på arsen, bly, krom.
 • Sparkel, fugemasse og fugeskum: Kan inneholde bisfenol A, ftalater (DEHP), klorparafiner, krom, oktyl- og nonylfenoler og siloksaner (D5).
 • Takbelegg: Kan inneholde ftalater, PAH og blyforbindelser.
 • Gulvbelegg og tapeter: Kan inneholde arsen, bisfenol A, bly, bromerte flammehemmere, ftalateter (DEHP) og klorparafiner.
 • Isolasjon som for eksempel grunnmurselementer og våtromselementer av ekspandert polystyren kan inneholde bromerte flammehemmere.
 • Vinduer og dører: Kan inneholde bisfenol A, bly, bromerte flammehemmere, ftalater (DEHP), oktyl-og nonylfenoler, klorparafiner og PFOS/PFOA.

Noen miljøgifter

 • Krom og arsen: CCA-impregnert trevirke inneholder tungmetallene krom, kobber og arsen. Det er forbudt å selge eller bruke impregnert trevirke som inneholder krom eller arsen.
 • PCB - er en meget farlig miljøgift. Det ble forbudt å bruke PCB i nye produkter i 1980, men fortsatt finnes det store mengder igjen i norske bygninger. PCB ble tidligere brukt i blant annet fugemasser, mørteltilsetning, maling, kondensatorer i lysarmatur og i isolerglassruter.
 • PAH: Gamle jernbanesviller og telefonstolper er ofte impregnert med kreosot som inneholder PAH. Dette er populære produkter til ulike gjenbruksformål som forstøtningsmurer i hager og parker. Det er ikke tillatt å bruke kreosotimpregnerte produkter i hager og parker der særlig barn kan komme i direkte kontakt med dem.
 • Bromerte flammehemmere: Enkelte typer isolasjonsmaterialer som EPS, XPS og cellegummi kan inneholde bromerte flammehemmere. Noen av de bromerte flammehemmerne (okta-, penta- og deka-BDE) er forbudt å bruke. Isolasjonsmaterialene kan i tillegg inneholde andre bromerte flammehemmere som er tillatt å bruke, men de skal likevel leveres som farlig avfall.
 • Ftalater: Gulvbelegg av PVC kan inneholde myknerne DEHP, BBP eller DBP. Selv om de er tillatt å bruke, skal de leveres som farlig avfall.

Kilde: http://www.miljostatus.no

Hvert år oppstår det omtrent 1,5 millioner tonn avfall fra nybygg, rehabilitering og riving. Det er nesten like mye som samlet mengde husholdningsavfall i Norge. Ved bygging, rehabilitering og riving er avfallsprodusenten (tiltakshaver og ansvarlig utførende) ansvarlig for at alt bygg- og anleggsavfall blir disponert på lovlig måte.

Farlig avfall er avfall som ikke skal håndteres sammen ordinært avfall, fordi det inneholder miljøgifter (helse- og miljøfarlige stoffer) og kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall skal aldri blandes sammen med annet avfall.

Den som eier eller behandler avfallet, er ansvarlig for å vite hva avfallet inneholder. Dersom avfallet er farlig avfall, må avfallsbesitter beskrive innholdet og levere det til godkjent mottak for farlig avfall. Dersom man ikke ønsker å analysere avfallet, må avfallet anses å være farlig.